Մաթե ատւկա

5) Ի՞նչ է ցույց տալիս երկու մեծությունների հարաբերությունը, եթե

այն 1­ից մեծ է։ Իսկ եթե 1­ից փո՞քր է։

6) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) 3/4:1/4+7/2×4+38×11/5-3/50:1/5=100/1=100

բ) (8 3/10-6 1/5):5/11+(3/8-5/16):5/9=

գ) (9/25×5/18):6/35+(28/5:7/20)x15/4=

դ) (3/4-1/2)x12/5+(7/6-5/12)x36/25=

7) Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով ման­

րակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց

աշխատանքի ­3/4ը, իսկ երկրորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։

Կարողացա՞ն արդյոք արհեստանոցները ժամանակին կատարել

նախատեսված աշխատանքը։

այո կարողացան Լուծում

3\4+3/12=12/12=1

8) Գտե՛ք`

ա) հարաբերությունը, եթե հարաբերության հաջորդ անդամը 3/10է,

իսկ նախորդը՝ 5,

բ) հարաբերության հաջորդ անդամը, եթե հարաբերությունը հա-

վասար է 23-ի, իսկ նրա նախորդ անդամը 89է,

գ) հարաբերության նախորդ անդամը, եթե հարաբերությունը հա-

վասար է 112-ի, իսկ նրա հաջորդ անդամը 710է։

9) Տուփի մեջ կան 31 կարմիր և 96 սպիտակ գնդիկներ։ Առանց

նայելու` առնվազն քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել տուփից, որպեսզի

նրանց մեջ անպայման լինեն նույն գույնի երկու գնդիկներ։

Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե կարմիր և սպիտակ գնդիկ-

ների քանակները նույնը լինեն, օրինակ՝ ամեն գույնի 50 գնդիկ։

3

Advertisements

То́пливо

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций. Некоторые топлива (например, гомогенные пороха или твёрдые ракетные топлива) способны к самостоятельному горению в отсутствие окислителя. Однако большинство топлив, используемых в быту и в промышленности, требует для сжигания наличия кислорода, и такие топлива также могут называться горючими. Наиболее распространёнными горючими материалами являются органические топлива, в составе которых есть углерод и водород.

Руски

  1. Заполните недостающими формами:

Предложить

Я предложу

Ты предложишь

Они предложат

Прош. время: он предложит

Она предложила

Императив: предложи

Менять

Я меняю

Ты меняешь

Они меняют

Прош. время: он менял

она меняла

Императив: меняй

Ненавидеть

Я ненавижу

Ты ненавидишь

они ненавидат

Прош. время: он ненавидел

она ненавидела

Остановиться

я остановлюсь

ты остановишься

они остановятся

Прош. время: он остановился

Она остановилась

Императив: остановись.

Построить

Я построю

Ты построишь

Они построят

Прош. время: он построил

Она построила

Императив: построй

 Решить

Я решу

Ты решиш

Они решат

Прош. время: он решил

Она решила

Императив: реши́

Առաջադրանք 14

Առաջադրանքներ.

— Ինչո՞ւ են ստեղծվել բոլոր օրենքներ,-հարցրեց Օգին:
ա) Ի՞նչ պատասխանեց Սփանգլերը:

— Ինչպէս քեզ ասեմ,— պատասխանեց նա,— օրենքը նրա համար է, որ երեխաները չաշխատեն։

բ) Ի՞նչ կպատասխանեք դուք:

Օրենքները եթե չլին էին աշխարհը հիմա շատ վատ վիճակում կլիներ։

-Խելացի լինելը օգնում է, անկախ նրանից, թե ի՞նչ եսանում:-Լավ,- ասաց Օգին,- իսկ ինչի՞ց կարող եք իմանալ,որ մարդը խելացի:
ա) Ի՞նչ պատսախանեց Սփանգլերxը:

— Ոչ,— ասաց Սփանգլերը,— բայց դա օգնում է։ Խելացի լինելը օգնում է, անկախ նրանից, թե ինչ ես անում։

բ) Ի՞նչ կպատասխանեք դուք:

Ես համաձայն եմ:

Մաթեմատիակի լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

5) 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ
կստացվի 300 կգ հանքաքարից։

կստացվի 300 կգ հանքաքարից։

Լուծում

x/300=77/500

x=300×77/500=46.2

Պատ՝.46.2:
6) Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստա­ցել 14 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանա­կը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։

14:x= 2:7

Լուծում

  1. x=14:2/7=14/1*7/2=7/1*7/1=49/1

Պատ՝.49
7) 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն
է պարունակում 56 գ աղ։

X=56/1*160/8=7/1*160/1=1120/1                              Պատ՝.1120 գ ջուր
8) Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քան ի՞
դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։

X=12/1:8/2500=12/1*2500/8=3/1*2500/2=7500/2 7500:2=3750         Պատ՝.3750 Դրամ
9) Մետաղյա խորանարդը, որի կողի երկարությունը 13 սմ է, ունի 1352 գ զանգված։ Որքա՞ն է նույն մետաղից պատրաստված և 2 սմ կողով խորանարդի զանգվածը։

X=2/1:13/1352=2/1*1352/13=2704/13 2704:13=208                    Պատ՝.208 գրամ

13.09.2017Թ. Մաթեմատիկա

 

 

Առաջադրանքներ (տանը)

1) Մի մարմնի զանգվածը 35 կգ է, իսկ մյուսինը՝ 10 կգ։ Մարմինների

զանգվածներն արտահայտելով գրամներով՝ կազմե՛ք համապա­տասխան համեմատությունը։

35000-15000=20000 10000+10000=20000

2) Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.

ա) x/4=3/5

բ) 19/3=y/18

գ) 6/7=x/10

դ) 25:24=x:12

3) Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց եզրային անդամների

արտադրյալը հավասար է 16-ի։

8:4=4:2

4:1=16:4

16:4=4:1

4) Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց միջին անդամների ար­տադրյալը 30 է։

30:15=2:1

15:5=6:2

30:10=3:1

5) Ընտրությունների ժամանակ քաղաքի շրջաններից մեկում 54000

ընտրողներից ընտրական տեղամաս են գնացել 32700-ը, իսկ մյուս

շրջանում 65000 ընտրողներից գնացել են 41500-ը։ Այդ շրջաններից

որո՞ւմ են ընտրողներն ավելի պար­տաճանաչ եղել։

Լուծում

1) 54000-32700=21300

2) 65000-41500=23500 Պատ՝.54000

 

Առաջադրանք 12

Եթե նա ինձ անուններ կպցնի, ես նրա մռութին կհասցնեմ։ Եթե ծեծի, եղբայրներիս կկանչեմ։

Ինձ դուր է գալիս, երբ փոքր երեխաները ասում են հեսա ախպորրս կկանչեմ կգա գլուղդ կջարդի, հետո մյուսնե նույն բանը ասում: